Úvod Novinky

Nabídka služeb Certifikace výrobků ITC, a.s.

3.9.2015

Nabídka služeb Certifikace výrobků ITC, a.s. V dalším bloku tématických článků s popisem nabídky služeb členů CQS se nyní budeme věnovat CERTIFIKACI VÝROBKŮ. Dnešní příspěvek je od našeho člena ITC - Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Podle normy ČSN EN ISO/IEC 17000 patří certifikace spolu se zkoušením a inspekcí mezi činnosti spadající pod nadřazený termín a tím je posouzení shody. Proces posouzení shody osvědčuje a potvrzuje, že výrobek, služba, činnost nebo osoba, splňuje požadavky uvedené ve vybraném dokumentu.

Certifikace je obecně vnímána jako činnost odborná a prováděná tzv. třetí nezávislou stranou (viz. 2.2.1), navíc vyžadovaná povinně na základě legislativních opatření a vztahující se obvykle na výrobky. Pravdou je, že převážná většina certifikačních činností je skutečně spojena s tzv. „regulovanou“ oblastí“. Laická veřejnost se ale mylně domnívá, že certifikát automaticky pokrývá jak vlastnosti bezpečnostní, tak i kvalitativní. Ale opak je pravdou. Převážná většina certifikátů kolujících v dodavatelsko-odběratelských vztazích je zaměřena téměř výhradně na tzv. základní bezpečnost výrobku, jejíž splnění je obvykle podmínkou pro prodej výrobku ve vyspělých částech světa.  Kvalitativní parametry zůstávají víceméně v pozadí a mnoho spotřebitelů je často upřímně překvapeno, že certifikovaných výrobek nedosahuje očekávané kvality, i když se pyšní řadou certifikátů, prohlášení o shodě, značením CE apod.

Povinné certifikační systémy jsou zavedeny na mnoha trzích světa s cílem zajistit ochranu tzv. oprávněného zájmu, tedy ochranu trhu a uživatelů před výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí. V podmínkách evropské unie jsou předmětem oprávněného zájmu mimo jiné tzv. stanovené výrobky a dále práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo distribuují stanovené výrobky.

Pro uvedení stanovených výrobků na trh je jednou z podmínek posouzení shody často ve spolupráci se zkušebnami a certifikačními orgány (notifikovanými osobami).  Zajišťuje ho výrobce, popř. za určitých okolností dovozce, a to postupem posouzení shody stanoveným pro daný výrobek v relevantním legislativním dokumentu (evropské direktivy, nařízení, v ČR nařízení vlády). Stanovený výrobek je obvykle označen značením shody CE. Označení CE bylo zavedeno do evropské legislativy s cílem poskytnout národním orgánům a orgánům dozoru nad trhem informace o shodě s předpisy definujícími požadavky na základní bezpečnost. Označení CE má významnou důležitost pro správné fungování vnitřního trhu. 

Existuje více než dvě desítky směrnic a nařízení EU, které stanoví kategorie výrobků vyžadujících onačení CE. Základní požadavky, které výrobky musí splňovat, jsou harmonizovány (sjednoceny) na úrovni EU a jsou stanoveny v obecných podmínkách těchto směrnic.  S odkazem na příslušné směrnice jsou vydávány harmonizované evropské normy  poskytující k základním požadavkům podrobnosti a konkretizující optimální způsob jejich splnění.  

Proces posouzení shody je jednou z nutných podmínek pro uvedení stanoveného výrobku na trh. Náročnost procesu posouzení shody je závislá na rizikovosti výrobku (míře ohrožení tzv. oprávněného zájmu - zdraví uživatelů a životního prostředí atd.).

Kromě výrobků, pro něž byla zavedena pravidla pro uvádění na trh (regulovaná sféra) existuje dalších přibližně 80 % veškeré produkce, na něž se harmonizované technické požadavky nevztahují. Ovšem ani tyto výrobky  - z tzv. neregulované sféry  - nesmí ohrožovat spotřebitele ani jiné aspekty veřejného zájmu.  Právě pro tyto účely vznikla evropská Směrnice o obecné bezpečnosti výrobků.  

Bezpečný výrobek je ten, který za normálních nebo předvídatelných podmínek představuje pouze minimální riziko spojené s jeho užitím, montáží, uváděním do provozu atd. Výhradní povinnost zajistit tuto základní bezpečnost zůstává na výrobci. Pomoc může hledat v nezávazných normách, které vnikají na úrovni celosvětové (ISO), evropské (EN) nebo národní (ČSN, DIN, BS…). Nejedná se o harmonizované normy, ale jejich význam je podobný. Shoda výrobku s touto normou znamená presumpci bezpečnosti výrobku. Neexistují-li pro daný výrobek normy, je možné vypracovat technickou specifikaci, která vychází z úrovně vědy a techniky v daném oboru.

Výrobce nebo dovozce může mít kromě dodržování minimální bezpečnosti zájem také na garantování dalších charakteristik produktu. Mohou to být vlastnosti konstrukční nebo kvalitativní. Za takových okolností je optimálním řešením dobrovolná certifikace.

Lze tedy říci, že certifikace obecně podporuje důvěryhodnost produktu, přispívá ke stabilitě vybraných vlastností produktu, zlepšuje jeho zviditelnění a konkurenceschopnost a snižuje pravděpodobnost vzniku reklamací.

 

   

Institut pro testování a certifikaci, a.s. (ITC) poskytuje služby jak v oblasti regulované, tak i neregulované. Svou činnost realizuje na základě následujících pověření, autorizací a akreditací:

 • Autorizovaná osoba č. 224 pro činnosti posuzování shody podle:
  • NV č. 173/1997 Sb., kterým jsou stanovené vybrané výrobky k posuzování shody
  • NV č. 163/2002 Sb., kterým jsou stanovené technické požadavky na vybrané stavební výrobky
 • Notifikovaná osoba č. 1023 pro činnosti posuzování shody podle:
  • NV č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky
  • NV č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
  • NV č.154/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky
  • NV č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
  • NV č. 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
  • NV č. 86/2011 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky
  • NV č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na ochranné pracovní prostředky
  • NV č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení
 • Notifikovaná osoba č. 1023 - Oznámený subjekt pro činnosti posuzování shody podle:
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 305/2011- CPR (Stavební výrobky)
 • Akreditovaný certifikační orgán pro výrobky č. 3020
 • Akreditovaný certifikační orgán pro kvalifikaci v systému certifikovaných stavebních dodavatelů
 • Správce značky „Bezpečné hračky“ registrované v programu Česká kvalita
 • Správce značky „ITC certifikovaná kvalita“ registrované v programu Česká kvalita
 • Pověřený certifikační orgán KEYMARK č. 032 pro udělování značky „SOLAR KEYMARK“
 • Pověřený certifikační orgán v certifikačním systému SZV (www.szv.cz) „Osvědčeno pro stavbu“ registrované v programu Česká kvalita

 

Autor: Lenka Adamčíková   |   Sekce: Novinky   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články

Školení

Implementace nařízení GDPR prakticky (svépomocí) I. část14.2.2018 - 21.2.2018
Místo konání: Praha - Prosek

Interní auditor podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:201612.2.2018 - 20.3.2018
Místo konání: Praha Prosek

všechna školení

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.