Úvod O nás Členové CQS TZÚS, s. p.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (dále TZÚS Praha, s.p.) zajišťuje své služby již s více než šedesátiletou tradicí. TZÚS Praha, s.p., je zřízen Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. TZÚS Praha, s.p., patří mezi největší zkušební ústavy v ČR a nabízí širokou škálu služeb. Předmětem činnosti je zejména zkušebnictví, výrobková certifikace, certifikace systémů managementu, inspekční, posudková, znalecká a expertizní činnost, metrologie.

Certifikace

Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu č. 3001 nabízí svým zákazníkům komplexní služby v oblasti certifikace systémů managementu. TZÚS Praha, s.p., je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., ve smyslu normy ČSN EN ISO/IEC 17021 pro provádění certifikací:

 • systému managementu kvality (QMS) podle normy ČSN EN ISO 9001, a to rovněž:
-       ve spojení s požadavkyČSN EN ISO 3834-2,3,4,
-       s využitím pokynů stanovených v Metodickém pokynu systému jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) č.j. 20840/01-120, vydaném Ministerstvem dopravy ČR,
 • systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001,
 • systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN OHSAS 18001.
 • systému managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001

Dalšími službami TZÚS Praha, s.p., prováděnými Úsekem certifikace systémů managementu jsou:

 • akreditovaná certifikace Kvalifikace stavebních dodavatelů podle zákona o veřejných zakázkách,
 • akreditované a autorizované ověřování výkazů o množství skleníkových plynů podle ČSN EN ISO 14065:2013 a nařízení Komise (EU) č. 600/2012
 • ve spolupráci s Cechem pro zateplování budov osvědčování odborné způsobilosti k provádění vnějších kontaktních tepelně izolačních systémů s omítkou (tzv. ETICS),
 • osvědčení odborné způsobilosti k návrhu a provádění zabudování oken a vnějších dveří do stavby dle ČSN 746077.

Certifikační orgán pro certifikaci výrobků
Certifikuje výrobky pro splnění zákonných požadavků na základě pověření Úřadem pro technickou normalizaci a státní zkušebnictví (ÚNMZ) formou udělení autorizací k výkonům podléhajícím zákonu č. 22/1997 Sb., příslušným nařízením vlády a evropským směrnicím.
Tyto výkony jsou vázány ustanovením těchto právních dokumentů a jsou podkladem k vydání prohlášení o shodě, které musí vydat výrobce nebo dovozce. Pro činnost státního zkušebnictví je TZÚS Praha, s.p., oprávněn používat číslo autorizované osoby 204/ notifikované osoby 1020.
Kromě certifikace, jejíž postupy jsou vázány na zákon, certifikuje, zkouší a posuzuje výrobky podle požadavků zákazníků.

Dalšími službami jsou např.

 • vydávání certifikátů Osvědčeno pro stavbu a udělování licence pro používání značky “Osvědčeno pro stavbu“, kterými je potvrzen soulad výrobku s požadavky stavebního zákona (Osvědčeno pro stavbu),
 • certifikace komplexní kvality budov z hlediska udržitelného rozvoje metodikou SBToolCZ.

Zkoušení

TZÚS Praha, s.p., nabízí služby prováděné 9 akreditovanými zkušebními laboratořemi pro testování výrobků. Tyto laboratoře jsou rovnoměrně rozmístěny po celé České republice pro snadnou dostupnost. Laboratoře jsou akreditovány a prověřovány Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., dle mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Akreditace GOST R

TZUS Praha, s.p., je akreditován jako zkušební laboratoř na výrobky určené pro Ruskou federaci. Zkušební protokoly jsou základem pro vydání certifikátů v Rusku a v zemích bývalého Sovětského svazu. Samotné certifikáty jsou poté vydávány akreditovaným certifikačním centrem ICS GOST v Praze případně oficiálními certifikačními orgány v Rusku.

Inspekce

TZÚS Praha, s.p., je zakládajícím členem Asociace inspekčních organizací (AIO), která sdružuje právnické osoby podnikající v oblasti inspekcí s cílem jednotného postupu ve vztahu k akreditačnímu orgánu i k orgánům státní správy při prosazování kriterií EU.
Inspekční orgán č. 4003 byl akreditován v roce 1998 Českým institutem pro akreditaci
, o.p.s., dle ČSN EN 45004 jako první inspekční orgán ve výstavbě a stavebnictví v České republice.


Další činnosti, které Vám může TZÚS Praha, s.p., nabídnout:
 • Vydávání Evropského technického schválení ETA
 • Kalibrační laboratoře
 • Autorizované metrologické středisko
 • Dobrovolná certifikace
 • Soudní znalectví
 • Expertízy
 • Výzkum
 • Odborná školení 
Navštivte naše internetové stránky na adrese www.tzus.cz, kde najdete všechny potřebné informace o našich službách a činnostech.

Napište nám

Jméno
Příjmení*
Email*
Telefon
Text vzkazu
Ochrana proti spamu

Zadejte text z obrázku:

* Takto označené pole je nutné vyplnit.

Školení

Zákaznický den CQS23.5.2017
Místo konání: Fabrika Hotel, Humpolec

Interní auditor podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:201617.5.2017 - 12.9.2017
Místo konání: Praha Prosek

všechna školení

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.