Úvod Naše služby

IQNET SR 10 - Systém managementu společenské odpovědnosti

 
Informace ke stažení v pdf Informační materiál IQNet SR 10

Propagační video IQNET SR 10: 

Poslední dobou zažíváme velký boom různých prohlášení a veřejných závazků organizací k prosazování společenské odpovědnosti v rámci své činnosti. Každá větší a především nadnárodní organizace si už uvědomuje, že zákazníci začínají být citliví na image firmy. Organizace proto musí svojí činnost vykonávat společensky odpovědným způsobem.

Nová specifikace pro prokazování společenské odpovědnosti

Začaly vznikat národní i mezinárodní iniciativy, které si vzaly za cíl shrnout všechny potřebné požadavky, které musí společensky odpovědná organizace plnit. Takovou iniciativou je i nový produkt IQNet SR 10. Mezinárodní certifikační síť IQNET, která sdružuje 36 certifikačních orgánů po celém světě, připravila specifikaci na prokazování společenské odpovědnosti. CQS  je členem IQNET a může provádět tuto certifikaci.

IQNet SR 10 versus ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

IQNet SR 10 je specifikace kompatibilní s jinými systémy managementu jako jsou ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. Je tedy ideální pro integraci v organizacích, které mají tyto systémy zavedeny. Systém managementu společenské odpovědnosti definovaný ve specifikaci IQNet SR 10 se dá samozřejmě implementovat do jakékoliv organizace.

IQNet SR 10 versus ISO 26000

Tvůrci IQNet SR 10 se hlavně inspirovali normou ISO 26000, která slouží jako návod pro úplné pochopení a přesné naplnění všech požadavků specifikace. Podle normy ISO 26000 nelze certifikovat. Certifikace IQNet SR 10 umožňuje prokázat společenskou odpovědnost pouze ve vztahu k specifikaci IQNet SR 10. Z normy ISO 26000 obsahuje IQNET SR 10 principy a základní témata.

Základní principy

Každá z iniciativ na prokazování společenské odpovědnosti má své základní principy a témata. Tvoří základní hodnoty každé organizace, které pak dále procházejí do všech činností a rozhodnutí. Specifikace IQNet SR definuje tyto principy ve shodě s ISO 26000:
 • Odpovědnost
 • Transparentnost
 • Etické chování
 • Ohled na zájmy zainteresovaných stran
 • Respektování pravidel právního státu
 • Respektování mezinárodních standardů chování
 • Respektování lidských práv
K těmto principům se organizace zaváže ve své Politice společenské odpovědnosti a ve svém Kodexu chování.

Co tedy požaduje IQNet SR 10?

Hlavní požadavkem IQNet SR 10 je, aby organizace určila všechny své dopady vyplývající z rozhodnutí a činností. Tyto dopady musí ohodnotit a to s ohledem na zainteresované strany a udržitelný rozvoj. Významné dopady se snažit eliminovat. Organizace musí znát všechny své zainteresované strany, které jsou ovlivněné jejími dopady. Zavést vhodnou formu komunikace s nimi, aby věděla, jaké jsou jejich požadavky, očekávání a potřeby. Organizace si na základě získaných informací vytváří cíle, cílové hodnoty a programy. Při jejich sestavování bere ohled na zainteresované strany, ale také na své technologické možnosti, své finanční, provozní a podnikatelské požadavky. Všechna přijatá opatření je nutné ověřovat. Organizace musí zjistit, jaké je vnímání zainteresovaných stran, tedy jestli jejich očekávání a potřeby byly naplněny.
Tak jako v ostatních systémech managementu musí vedení:
 • zajišťovat dostupnost zdrojů – lidské zdroje a odborné znalosti (vzdělání, výcvik), organizační infrastrukturu, technologie a finanční prostředky,
 •  jmenovat představitele managementu pro společenskou odpovědnost,
 • přezkoumávat systém managementu společenské odpovědnosti.
Organizace také musí:
 • určovat všechny své právní požadavky i své environmentální aspekty, a hodnotit soulad s nimi,
 • stanovit funkce, odpovědnosti a pravomoci,
 • monitorovat, měřit, analyzovat a neustále zlepšovat výkonnost systému managementu společenské odpovědnosti,
 • přijímat nápravná a preventivní opatření ve vztahu k společenské odpovědnosti,
 • provádět interní audity.

To nejdůležitější - zainteresované strany

Protože specifikace IQNet SR 10 je zaměřena na společenskou odpovědnost a především tedy na zainteresované strany, je zainteresovaným stranám a jejich potřebám věnována patřičná pozornost. Specifikace definuje devět skupin zainteresovaných stran a požadavky, které musí organizace vůči nim zvažovat:
Vlastníci, akcionáři a investoři – provádět účinné a efektivní řízení pro maximalizaci návratnosti udržitelným způsobem, zaručovat transparentnost informací a hlasovací práva.
Zaměstnanci – zákaz diskriminace, právo na soukromí, zákaz nucené a dětské práce, zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zajišťovat všem dostupné pracovní prostředí, právo na společné sdružování a vyjednávání, vyhovující pracovní podmínky, mzdy a pracovní smlouvy, podporovat výcvik, zaměstnatelnost a profesní rozvoj, respektovat rovnováhu pracovního a osobního života zaměstnanců a respektovat důstojnost zaměstnanců.
Zákazníci, uživatelé a spotřebitelé – využívat propagaci a reklamu výrobků a služeb na trhu odpovědným způsobem, ve vztahu k zakázkám poskytovat úplné informace a ctít své obchodní podmínky, zajišťovat důvěrnost a ochranu osobních údajů, jednat čestně bez korupce, vydírání a úplatků, vyřizovat stížnosti a nabízet odpovědné výrobky a služby ve shodě s platnými právními požadavky s ohledem na kvalitu, bezpečnost a životní prostředí.
Dodavatelé výrobků, poskytovatelé služeb a partneři – podporovat principy společenské odpovědnosti v rámci hodnotového řetězce, uzavírat zakázky transparentně a čestně, ctít své obchodní podmínky a nezneužívat svého postavení, zajišťovat důvěrnost a ochranu osobních údajů a jednat čestně bez korupce, vydírání a úplatků.
Aliance, ke kterým se organizace hlásí a spolupráce, které navázala – organizace musí prosazovat společensky odpovědné chování také v rámci aliancí, ke kterým se hlásí a také v rámci spolupráce, kterou navázala.
Konkurenti – obchodní praktiky musí vylučovat nekalou soutěž, neetické chování jako je průmyslová špionáž a šíření nepravdivých informací o konkurentech.
Státní/ veřejná správa – udržovat transparentní vztahy, zdržovat se jakéhokoliv zasahování do politiky, plnit daňové povinnosti a jednat čestně bez korupce, vydírání a úplatků.
Místní komunita a celá společnost přispívat k trvale udržitelnému rozvoji místní komunity a životního prostředí, podporovat místní rozvoj zaměstnáváním místních obyvatel a vybíráním místních dodavatelů, a podporovat místní iniciativy.
Životní prostředí - zajišťovat prevenci znečištění a klimatických změn, efektivně využívat zdroje, předcházet negativnímu vlivu na ekosystémy a biodiverzitu a respektovat život zvířat.
Samozřejmě výčet požadavků k jednotlivým zainteresovaným stranám není konečný stejně tak, jako omezující. Každá organizace si určuje svoje zainteresované strany a jejich požadavky sama. Na základě odůvodnění je možné některé výše uvedené požadavky vyloučit. Organizace také může identifikovat i další požadavky zainteresované strany.

Žádost o certifikaci

Dotazník k žádosti o certifikaci podle specifikace IQNET SR 10 ve wordu Dotazník k žádost o certifikace ISO 50001

Poptávkový formulář

Název firmy
Adresa (ulice, PSČ, město)
Kontaktní osoba*
Telefon
E-mail*
Obor podnikání
Celkový počet zaměstnanců
Počet zaměstnanců v certifikovaném systému
Počet poboček firmy
Norma pro certifikaci
 ISO 45001
 ISO 9001
 ISO 50001
 ISO 14001
 ISO/IEC 27001
 ISO 13485
 ISO/IEC 20000-1
 HACCP
 ISO 22000
 ISO 3834-2
 IATF 16949
 SUCO
 SJ - PK
 IRIS
 TISAX
 MDR - Zdravotnické prostředky
 ISO 22301
 ISO 17660-1
 Jiná: 
Stav přípravy k certifikaci
 Začátek přípravy
 Zkušební provoz systému
 Jiná: 
Požadovaný termín certifikace
Ochrana proti spamu

Zadejte text z obrázku:

* Takto označené pole je nutné vyplnit.

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.