Úvod Novinky

Veřejné zakázky a certifikace systémů řízení

14.1.2014

Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů nestanoví striktně požadavek na certifikaci systému řízení u dodavatele a to ať už jde o problematiku životního prostředí nebo management kvality. Měly by tedy organizace, které již mají systémy řízení certifikovány, certifikaci opustit nebo by měly organizace, které zvažují systém zavést a certifikovat, od tohoto záměru upustit a považovat to za zbytečný krok, který organizaci stojí peníze a čas pracovníků?

Musíme konstatovat, že nikoliv. Ponechme stranou, že dobře zavedený a uplatňovaný systém řízení organizaci jednoznačně pomáhá už zprůhledněním řízení, jednoznačným stanovením odpovědností a dotahováním stanovených opatření důsledně do konce včetně vyhodnocování jejich účinnosti. Vraťme se k tomu, co uvádí zákon o veřejných zakázkách.

V textu normy hledejme termín řízení/systém řízení. Tyto pojmy tam nalezneme ve vazbě jak na životní prostředí, tak na kvalitu viz § 56, 63 a 64 a týkají se technických kvalifikačních předpokladů a jejich prokazování. V poznámkách 50) až 53) pak najdeme i odkaz na české technické normy řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14000 a i na EMAS.

Lze tedy konstatovat, že ze zákonných požadavků problematika certifikovaných systémů řízení tak, zcela nevypadla. Požadavek je však velmi „volný“, neboť je použita formulace: „Je-li to odůvodněno předmětem zakázky, může sektorový zadavatel v rámci prokázání technické způsobilosti požadovat ....“ – viz § 63, bod (5).

Dále citujme § 63 bod (6): „Je-li to odůvodněno předmětem zakázky, může sektorový zadavatel v rámci prokázání technické způsobilosti požadovat předložení certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou…“

Zadavatel tedy může požadovat, ale také nemusí požadovat. Pokud požaduje, musí to být odůvodněno. Tato situace zřejmě nepovede k tomu, že to bude běžně požadováno.

Všimněme si podrobněji § 64, který se týká prokazování plnění kvalifikace. Pro názornost citujeme §64 bod (4):

„Pokud není dodavatel schopen z objektivních důvodů prokázat splnění části kvalifikace týkající se požadavků na ekonomickou, finanční nebo technickou způsobilost v plném rozsahu, je oprávněn tuto způsobilost prokázat i jinými rovnocennými doklady, pokud je sektorový zadavatel z objektivních důvodů neodmítne.“

Zde je pozice certifikovaných systémů řízení v oblasti technické způsobilosti výrazně silnější. Řadu technických kvalifikačních předpokladů z oblasti požadavků na personál, technické vybavení a kontrolu zabezpečení jakosti lze snadno doložit pomocí dokumentace vytvořené v rámci funkčních systémů řízení.

Závěrem lze konstatovat, že certifikované systémy řízení nejsou samozřejmě v rámci veřejných zakázek samospasitelné. Zadavatel je v některých případech může vyžadovat. Ale hlavně je lze s výhodou použít v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů.
Ing. Lubor Tomeš

Vedoucí auditor CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti a Textilního zkušebního ústavu, s. p.

Autor: Lenka Šardziková   |   Sekce: Novinky   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Školení

Metrologie - základy a legislativa18.6.2024
Místo konání: Praha - Prosek

Interaktivní kurz Interní auditor ISO 1348511.4.2024
Místo konání: Praha - Prosek

všechna školení

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.