Úvod Novinky

Energetická náročnost

17.6.2011

Energetická náročnost Stojí Vaše společnost v rámci úsporných opatření před důležitým rozhodnutím? Zkuste si položit a zodpovědět několik otázek:

 • Chcete snižovat spotřebu energií a množství vypouštěných emisí CO2?
 • Chcete snížit své náklady a zvýšit svou konkurenceschopnost?
 • Chcete systémově a plánovitě rozhodovat o své energetické budoucnosti?
 • Chcete se dozvědět a naučit, jak identifikovat a řídit energetické aspekty?
 • Chcete vědět, jak implementovat ČSN EN 16001 do zavedeného systému ISO 14001?
 • Chcete vědět, kdo Vám pomůže zavést a zlepšovat Váš energetický management?

Odpovědi na tyto otázky Vám může nabídnout Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (TZÚS) a současně člen CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti, který v rámci zdokonalování a rozšiřování svých služeb jako první v ČR nabízí svým zákazníkům certifikaci systému managementu hospodaření s energií.

Své zkušenosti sbíral v rámci pilotního projektu implementace, který byl realizován ve spolupráci s CQS. Do projektu se zapojilo několik významných společností: Českomoravský cement a.s., nástupnická společnost, STOMIX, spol. s r. o. a THERM, spol. s.r.o., které získaly nejen certifikáty normy ČSN EN 16001, ale i odpovědi na otázky spojené se snižováním spotřeby energie.

Pracovníci odpovídající za implementaci normy se jednoznačně shodli, že zavádění normy do podnikového systému proběhlo bez větších obtíží. Bylo to dáno především tím, že všechny tři jmenované společnosti mají vyspělý certifikovaný systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001, jejíž struktura a principy jsou zakotveny i v ČSN EN 16001.

Cílem této evropské normy je pomoci organizacím při vytváření systémů managementu a procesů nezbytných pro zvyšování energetické účinnosti. To by mělo vést ke snižování nákladů a emisí skleníkových plynů prostřednictvím systémového přístupu k managementu energií. Norma specifikuje požadavky na systém energetického managementu tak, aby bylo organizacím umožněno vytváření politik a cílů, které berou v úvahu legislativní požadavky a informace týkajících se významných energetických aspektů. V praxi to znamenalo zejména rozpracovat environmentální aspekty, které měli spojitost s energiemi do podoby, kterou vyžaduje ČSN EN 16001 a doplnit dokumentaci o další požadavky. Následné kroky již vycházely z hodnocení významných energetických aspektů, které byly řešeny formou cílů a programů podobně jako je tomu v environmentálním systému.

Norma je členěna do kapitol, přičemž jejich struktura je obdobná jako v normě ČSN EN ISO 14001. To představuje pro organizace, které mají zavedený systém environmentálního managementu podstatné zjednodušení při implementaci normy ČSN EN 16001. Norma však může být v organizaci zavedena i samostatně s jinými systémy managementů – využití synergického efektu a rovněž může být použita pro účely certifikace. Norma je určena pro všechny druhy a velikosti organizací, bez ohledu na jejich geografické, kulturní a společenské podmínky, tzn., že ji můžeme aplikovat jak v těžkém průmyslu, tak třeba v pohostinství nebo státní správě.

Nyní si pojďme přiblížit jednotlivé požadavky normy. Požadavky na systém energetického managementu organizaci jsou stanoveny v kapitole 3. Stejně jako je tomu u jiných norem pro systémy managementu i zde musí organizace vytvořit, dokumentovat, implementovat a udržovat systém energetického managementu, tak aby dosahovala neustálého zvyšování své energetické účinnosti.

Kapitola 3.2 se věnuje Energetické politice, která mimo jiné musí stanovovat závazky organizace k dosahování zvýšené energetické výkonnosti. V další kapitole 3.3 norma obsahuje požadavky na plánování. Plánování je prováděno na základě identifikace analýzy energetických aspektů podobně, jako je tomu v normě ČSN EN ISO 14001. Tyto aspekty musí organizace pravidelně přezkoumávat a musí je v předem stanovených intervalech aktualizovat. Tato přezkoumání energetických aspektů musí například zahrnovat:

 • minulou a současnou spotřebu energie a energetické faktory založené na měření;
 •  identifikaci oblastí, ve kterých existuje významná spotřeba energie, zejména pak těch oblastí, ve kterých došlo v minulém období k významné změně využití energie;
 • odhad očekávané spotřeby energie v průběhu následujícího období;
 • identifikaci všech osob pracujících pro organizaci, nebo jejím jménem, jejichž činnosti mohou vést k významným změnám ve spotřebě energie;
 •  identifikaci a prioritní seřazení příležitostí pro zvyšování energetické účinnosti.
 • Organizace musí udržovat registr příležitostí pro šetření energií.

I v této normě musí organizace identifikovat a zajistit přístup k aplikovatelným legislativním požadavkům a určit, jak tyto požadavky bude aplikovat.

Kapitola 3.3.3 je věnována Energetickým cílům, cílovým hodnotám a programům. Cíle a cílové hodnoty musí být v souladu s energetickou politikou, včetně závazků ke zvyšování energetické účinnosti a v souladu s aplikovanými legislativními povinnostmi a požadavky, k jejichž dodržování se organizace zavázala. Organizace musí specifikovat cílové hodnoty těch kontrolovatelných parametrů, které mají významný dopad na energetickou účinnost. Energetické cíle a cílové hodnoty musí být měřitelné a dokumentované a musí být stanoven časový rámec pro jejich dosažení. Při stanovování cílů musí organizace brát v úvahu významné energetické aspekty identifikované v rámci přezkoumání, stejně jako své technologické možnosti, finanční, provozní a podnikatelské podmínky, legislativní požadavky a názory zainteresovaných stran.

Zdroje, role, odpovědnosti a pravomoci jsou popsány v kapitole 3.4.1. Vrcholové vedení musí zajistit dostupnost zdrojů nezbytných pro vytváření, implementaci, udržování a zlepšování systému energetického managementu. Musí být určeny, dokumentovány a sdělovány role, odpovědnosti a pravomoci tak, aby byla umožněna efektivita energetického managementu. I v této normě je požadavek na to, aby vrcholové vedení jmenovalo představitele managementu. Představitel managementu musí být přiměřeně kompetentní a kvalifikován v oblasti energie a zvyšování energetické účinnosti. I v této normě je vysoký důraz věnován vzdělávání a kompetenci pracovníků. Organizace proto musí identifikovat potřeby výcviku vztahující se k řízení jejích významných energetických aspektů a k provozu jejího systému energetického managementu.

Na závěr je důležité ještě zmínit přílohu normy, která uvádí návod na použití této evropské normy. Tento přístup je pro uživatele normy velice přínosný a začíná se aplikovat i u jiných standardů. Příloha A seznamuje uživatele detailně s požadavky jednotlivých kapitol a napomáhá tak odpovědným pracovníků v její implementaci a pochopení.

Zdroj:

ČSN EN 16001:2010 – Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití.


Autor:

Ing. Simon Palupčík

Autor: Lenka Šardziková   |   Sekce: Novinky   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články

Školení

Metrologie - základy a legislativa18.6.2024
Místo konání: Praha - Prosek

Interaktivní kurz Interní auditor ISO 1348511.4.2024
Místo konání: Praha - Prosek

všechna školení

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.