Úvod Novinky

Společenská odpovědnosti firem – zkušenosti z certifikačního auditu systému managementu společenské odpovědnosti

16.7.2013

Druhý díl článku věnovaný společenské odpovědnosti firem podle standardu IQNet SR10. Tentokrát se věnujeme certifikačnímu auditu z pohledu organizace i z pohledu auditora.

V posledních dvou, třech letech se řada firem zajímá o certifikaci systému managementu společenské odpovědnosti. Je to nový trend v certifikaci firem. Nicméně určitě stojí za to se ohlédnout do minulosti v Československu. Vzpomeňme na Baťovy závody, jejich systém řízení firmy, jejich péči o zaměstnance. Již tehdy platilo, je-li spokojený zaměstnanec, jeho spokojenost se projeví v loajalitě k firmě a následně se to promítne i do vyšší produktivity práce a ekonomických úspor, protože firma nemusí vynakládat další prostředky na výběr nových zaměstnanců, jejich výcvik atd. Proto se v současné době, kdy firmy hledají úspory a snaží se zefektivnit své podnikání, zajímají i o certifikaci systému managementu společenské odpovědnosti. Tento systém firmu zavazuje plnit určité principy.

Firma se zavazuje, že nepodporuje korupci, nediskriminuje své zaměstnance, respektuje dodržování lidských práv, dodržuje právní řád v dané zemi, se svými obchodními partnery udržuje vzájemně výhodné partnerské vztahy, chová se odpovědně k životnímu prostředí, dodržuje pracovní podmínky a dbá na bezpečnost při práci.

Dovolím si zde ještě citovat Tomáše Baťu k hospodářské krizi před druhou světovou válkou:

„Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující.“

Je k neuvěření, jak může být citát z roku 1932 aktuální. Vraťme se však k certifikaci systému společenské odpovědnosti. K certifikaci lze využít specifikaci IQNet SR 10, která vychází z návodové mezinárodní normy ISO 26000, ve které jsou stanoveny principy a doporučení pro vybudování systému managementu společenské odpovědnosti ve firmě, jako jsou: odpovědnost, transparentnost, etické chování, ohled na zájmy zainteresovaných stran, respektování pravidel právního státu, respektování mezinárodních standardů chování, respektování lidských práv. Specifikace IQNet SR 10 na rozdíl od ISO 26000 stanovuje požadavky, takže organizace se dají posoudit podle míry plnění těchto požadavků. Toto posuzování standardně provádí certifikační orgán, který jako nezávislá třetí strana prověří, zda organizace zavedla systém managementu společenské odpovědnosti a zda jsou zde indikátory, že organizace bude tento systém rozvíjet a zlepšovat se.

Certifikaci podle specifikace IQNet SR 10 zajišťuje CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti, jako jeden ze členů mezinárodní certifikační sítě IQNet. CQS má vyškolené a schválené auditory, vlastní licenci k této specifikaci a nabízí organizacím tuto certifikační službu.

První organizace, která podstoupila certifikaci dle IQNet SR 10 v České republice byla organizace CAR CLUB s.r.o., jejímž posláním i hlavní činností je zaměstnávání a pomoc osobám se zdravotním postižením. Dne 01. 06. 2012 společnost CAR CLUB s.r.o. získala certifikát CQS 119/2012 s registračním číslem IQNet: SR-0003-CZ.

V předešlém článku jsme se věnovali zavádění systému managementu společenské odpovědnosti. Nyní se zaměříme na vlastní certifikační audit tohoto systému. Zeptali jsme se pana ředitele Mgr. Jaroslava Hampla, paní Bc. Miloslavy Martinové a PhDr. Milana Smutného na průběh certifikačního auditu.
Vraťme se k certifikačnímu auditu, který probíhal ve dvou stupních v průběhu května 2012. První stupeň certifikačního auditu byl zaměřen na hodnocení zpracované dokumentace firmy, její vyváženosti a především pak identifikaci zainteresovaných stran, dopadů na ně a z toho vyplývajících cílů a programů. Samozřejmě se první stupeň certifikačního auditu orientoval i na naplnění jednotlivých požadavků specifikace IQNet SR 10.

Jak jste vnímali certifikační audit, na jaká problémová místa auditoři narazili?

Audit je samozřejmě určitým druhem prověrky, takže ve vedení CAR CLUB byla znát částečná nervozita. Ale musíme konstatovat, že vstřícnost pracovníků CQS byla velmi užitečná, ostatně pro auditora i naši firmu to byla první zkušenost z certifikace společenské odpovědnosti v ČR vůbec. Hlavním úkolem, neřekli bychom problémem, bylo, abychom si ve firmě systémově upravili veškeré informační toky, dokumentaci a archivování dokumentů a záznamů. Certifikace vyžadovala správně vyplnit řadu dokumentů, vytvořit přehledné tabulky, stanovit termíny a odpovědnosti, principy reportingu a náprav případných nedostatků.    

Nedílnou součástí celého certifikačního auditu byly i důvěrné rozhovory s Vašimi zaměstnanci bez přítomnosti vedení společnosti, aby tito zaměstnanci mohli plně vyjádřit své názory na chování společnosti CAR SLUB s.r.o. v oblasti respektování lidských práv, dodržování Etického kodexu firmy, nediskriminaci, práva na soukromí, mohli se vyjádřit k nucené práci, k dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, k dostupnosti pracoviště, možnosti sdružování a vyjednávání zaměstnanců, k pracovním podmínkám, k pracovním smlouvám atd.

Jak vnímáte tyto rozhovory? Jaké byly reakce zaměstnanců?

Z podstaty naší vlastní činnosti jsme společensky odpovědnou firmou. I když jako malá obchodní firma musíme pro svou další existenci vytvářet zisk, jeho podstatnou část, lépe řečeno většinu, reinvestujeme do vytváření nových pracovních příležitostí pro zdravotně postižené občany. A společně prioritně pomáháme v hlavní nabídce aktivit firmy usnadnit život zdravotně postiženým občanům ČR. Letos se už podařilo zvýšit počet lidí zaměstnaných v CAR CLUB na 83 (z tohoto počtu zaměstnaných je 69 osob se zdravotním postižením). To je meziročně zvýšení zaměstnanosti celkem o 23 osob se zdravotním hendikepem. Při CSR certifikaci vedli auditoři rozhovory s našimi nejlepšími zaměstnanci, kteří CAR CLUB reprezentují v celkem již 10 obchodních centrech v celé ČR. S nimi i s dalšími zaměstnanci vedeme neustálý otevřený a přátelský dialog. Často těžký zdravotní hendikep naše lidi ve většině znovu motivoval porvat se s životním osudem a nečekat s nataženou rukou na almužnu. V tomto ohledu jsou naši kolegové i pro nás tzv. zdravé zaměstnance CAR CLUB velkým pracovním a osobním obohacením. Abych upřímně řekl, s nikým ze zaměstnanců, s nimiž auditor vedl rozhovor, jsme se o tom, na co se auditoři ptali, nebavili, máme k nim plnou důvěru.

Zastavme se u dostupnosti pracoviště. Vaše firma zaměstnává především hendikepované občany. Právě pro ně je podmínka dostupnosti pracoviště velmi důležitá. Vy jste však tuto problematiku již měli dávno vyřešenou. Můžete se s námi o to podělit?

Jak v naší firemní centrále ve Vrchlabí, tak také ve všech obchodních centrech po celé republice jsou samozřejmě všechna pracoviště bezbariérová, a to včetně zázemí (toalety, občerstvení). Ostatně na to dnes myslí i stavební zákon. Protože partnery projektu
ŠKODA Handy, v němž CAR CLUB poskytuje komplexní poradenství při pořízení nového vozu ŠKODA, a to současně při nejlepším možném pojištění hendikepovaných na českém trhu atd., jsou v ČR značkoví dealeři ŠKODA, jejich prodejní centra jsou samozřejmě také bezvýhradně bezbariérová. Ostatně, jak bychom mohli poskytovat služby českým hendikepovaným spoluobčanům, kdyby se k nám nemohli fyzicky dostat? Jinak samozřejmě zásadní „bezbariérový“ přístup umožňuje moderní IT technologie a zákaznické centrum v podstatě stále dostupné e-mailem a mobilem.   

V rámci prvního stupně certifikačního auditu byly vytipovány rizikové oblasti, které by mohly být v průběhu druhého stupně certifikačního auditu označeny jako neshody se specifikací IQNet SR 10. Druhý stupeň certifikačního auditu proběhl po cca 2 týdnech od prvního stupně. Při druhém stupni již firma musí splnit všechny požadavky specifikace IQNet SR 10.

Jak probíhala příprava na druhý stupeň? Byly to nabité dva týdny?

Byly to spíše drobnosti a doplnění - více zkonkretizovat cíle CSR politiky, vytvořit tréninkový plán na téma CSR, doplnit zainteresované strany
o místní komunitu a vést systémové záznamy o konkrétních aktivitách se zainteresovanými stranami.

Vy jste úspěšně prošli i tímto druhým stupněm a získali jste certifikát systému managementu společenské odpovědnosti. Co Vám certifikace systému managementu společenské odpovědnosti přinesla?

Na našem vnitřním uspokojení, že jsme společensky odpovědná a prospěšná firma, se nic nezměnilo. Certifikační audit nám určitě pomohl udělat si větší pořádek v „papírech“  a systémových a strukturovaných informačních tocích. Očekáváme ale, že získání mezinárodního i národního certifikátu společenské odpovědnosti nám pomůže ještě lépe se uplatnit u zákazníků, pomoci rozvíjet naši firmu a zajistit její perspektivu a tím také jistotu práce pro naše zdravotně hendikepované kolegy. Věříme, že také v České republice, kde veřejnost právem pranýřuje vysokou míru korupce, klientelismu a nedostatku etiky, se brzy vytvoří skupina různě velkých firem a institucí, které budou díky certifikátu dle normy IQNet SR 10 pro občany a zákazníky zárukou, že právě u nich dostanou konkurenceschopné výrobky a služby s vysokou mírou přidané hodnoty společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje.

Dejme nyní slovo vedoucímu auditorovi CQS, panu magistru Mirku Sedláčkovi.

Byl to pro Vás první audit dle specifikace IQNet SR 10. Nicméně máte za sebou audity dle obdobně orientované normy SA8000, která se zaměřuje na sociální odpovědnost a dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. V rámci mezinárodní sítě certifikačních orgánů jste absolvoval školení na specifikaci IQNet SR 10 včetně závěrečné zkoušky. V čem vidíte přidanou hodnotu specifikace IQNet SR 10 pro systémy managementu společenské odpovědnosti na rozdíl např. od normy SA8000 či obdobných dalších schémat na společenskou odpovědnost?

Jednoznačně je to zaměření na zainteresované strany. Považuji to za důležité, protože činnost každé organizace je ovlivňována vnějším prostředím a při svých rozhodnutích organizace bere v úvahu potenciální dopad těchto rozhodnutí na okolí. Dochází k vzájemnému působení mezi organizací a vnějším prostředí reprezentovaným zainteresovanými stranami. Vytváření dobrých vztahů se zainteresovanými stranami přispěje k dlouhodobému udržitelnému rozvoji nejen organizace samotné, ale celé naší společnosti. V tom vidím přidanou hodnotu specifikace IQNet SR 10.

Příprava na první audit svého druhu v České republice asi nebyla jednoduchá. Jak jste postupoval?

Základem je zkušenost z práce auditora v různých certifikačních schématech a konkrétně v oblasti společenské odpovědnosti je to od roku 2009. Pro provádění auditu dle specifikace IQNet SR 10 je nutné splnit kvalifikační kritéria na auditory, mezi něž patří absolvování kurzu zakončeného zkouškou. Auditor musí prokázat znalost požadavků normy a technik auditování. V rámci přípravy na tento nový druh auditu jsme si v certifikačním orgánu zpracovali seznam kontrolních otázek, formulář zprávy z auditu, formulář pro interview se zainteresovanými stranami a další. Osobně mi také pomohlo to, že jsem připravoval školení o požadavcích normy pro své kolegy. Před samotným auditem jsem se seznámil s činností auditované organizace z veřejně dostupných zdrojů, jako je internet. Tím jsem si udělal předběžný přehled o zainteresovaných stranách, které mají nějaký vztah k organizaci.

V průběhu certifikačního auditu dle IQNet SR 10 jste se jistě setkal s úzkými místy při posuzování. Mohl byste je specifikovat?

Slabým místem je plnění některých systémových požadavků, jako je přezkoumání vedením a provádění interních auditů. Setkávám se s podobnou situací i v jiných certifikačních schématech a je to typické slabé místo hlavně u organizací, které nemají předchozí zkušenost s certifikovanými systémy řízení například podle norem ISO. Organizace dokáže plnit tyto požadavky řekněme na základní úrovni a má pak velkou příležitost v dalším období tyto prvky řízení zlepšovat.
Firma CAR CLUB, s.r.o. úspěšně absolvovala certifikační audit systému managementu společenské odpovědnosti dle specifikace IQNet SR 10, naplnila všechny požadavky, které jsou zde definovány. Získáním certifikátu to především prokázala sobě, vedení firmy, svým zaměstnancům, svým obchodním partnerům, svému okolí. Prokázala, že se zaměřuje na etické chování ve firmě, bere ohledy na zájmy zainteresovaných stran, respektuje právní pravidla státu i mezinárodní standardy chování a samozřejmě také lidská práva. Certifikace je však jen první částí dlouhého procesu. Systém managementu společenské odpovědnosti je třeba, stejně jako jiné systémy managementu, udržovat a neustále zlepšovat. 

To, jaká je situace po roce od certifikačního auditu se dozvíme v dalším díle.

Ing. Jana Olšanská, vedoucí CQS

Autor: Lenka Šardziková   |   Sekce: Novinky   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články

Školení

Metrologie - základy a legislativa18.6.2024
Místo konání: Praha - Prosek

Interaktivní kurz Interní auditor ISO 1348511.4.2024
Místo konání: Praha - Prosek

všechna školení

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.